Sekretessinformation

A. Information om dataintegritet


Med detta dokument vill vi på Bayer AB (hädanefter ”vi”, ”vår” och ”oss”) informera dig om hur vi hanterar personuppgifter och även få ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter på det sätt som anges nedan.


1. Hantering av personuppgifter


Om inget annat uttryckligen anges i det följande är den legala grunden för vår hantering av dina personuppgifter vår lagliga rätt att marknadsföra våra produkter och tjänster:


a. Hantering av kundrelationer


För att kunna hantera våra kundrelationer har vi ett datorprogram vari vi hanterar personuppgifter som:


”Kontaktuppgifter”: Kontaktuppgifter innehåller t.ex. ditt namn, adress, telefon-/telefaxnummer, e-mail eller andra kontaktuppgifter som kan finnas online. Vi samlar in kontaktuppgifter vid våra möten med dig och från kommersiella adressleverantörer, men även från publika källor som t.ex. från webbsidor. Vi använder kontaktuppgifterna för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster eller för att sprida viktig medicinsk information om våra produkter.


”Information om intressen”: Eftersom vi kontinuerligt strävar efter att förbättra din upplevelse av våra produkter och tjänster samlar vi även in information, samt analyserar informationen, från våra möten med dig t.ex. när vi visar dig material på surfplattor. Vi sparar då uppgifter om vilka ämnen som har visats för dig, hur länge och i vilken ordning dessa visades samt din respons på olika ämnen.


b. Marknadsföring och medicinsk kommunikation


Vi kan komma att använda dina Kontaktuppgifter för att kommunicera med dig via telefon, mail eller annan elektronisk kommunikation (t.ex. fax, chattar på hemsidor, sms, meddelanden på messenger eller insamling genom vår kundtjänst on demand) för att kunna skicka marknadsföringsmaterial/medicinsk information som beskriver de tjänster, produkter och evenemang som ligger inom ditt intresseområde. Vi behöver dock ditt samtycke för att få sända dig marknadsföringsmaterial/medicinsk information via e-mail eller med annat elektroniskt kommunikationsmedel (”elektroniskt marknadsföringsmaterial/medicinsk information”) samt för telefonsamtal.


c. Analyser av ditt användande av vårt elektroniska marknadsföringsmaterial/medicinsk information


För att kunna specialanpassa vårt elektroniska marknadsföringsmaterial/medicinsk information efter dina intressen och behov, vilket förutsätter att du samtycker till detta nedan, analyserar vi ditt användande av desamma, t.ex. om du har öppnat marknadsföringsmaterialet/medicinska informationen eller om du har klickat på någon länk i marknadsföringsmaterialet/medicinska informationen.

 

2. Överföring av personuppgifter till tredje part


Vi överför och tillåter tredje part tillgång till dina personuppgifter i följande fall:


a. När vi använder oss av en tredje part som hjälper oss med att tillhandahålla våra tjänster. Sådana tredje parter väljs med omsorg och vi övervakar dem kontinuerligt. De får endast hantera personuppgifterna enligt våra instruktioner och avtal.


b. Vi kan eventuellt komma att överföra personuppgifter till andra Bayerbolag som hjälper oss att tillhandahålla dig tjänster men som även eventuellt kan komma att informera dig om t.ex. evenemang utomlands som anordnas av ett lokalt Bayerkontor. Andra Bayerbolag kommer endast att skicka dig marknadsföringsmaterial via e-mail eller annat elektroniskt kommunikationsmedel om du samtycker till detta enligt nedan.


c. Dina personuppgifter kan också komma att överföras och behandlas i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), som kan ha en lägre säkerhetsstandard för personuppgifter än i de europeiska länderna. I sådana fall kommer vi försäkra oss att en tillräcklig skyddsnivå uppnås vid hanteringen av dina personuppgifter, genom t.ex. att träffa separata säkerhetsavtal med respektive part.


3. Lagringstid för personuppgifter


Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna bibehålla vår kundrelation med dig. Om du under två (2) år inte har varit aktiv hos oss arkiverar vi dina personuppgifter under tre (3) år. Efter treårsperioden raderar vi personuppgifterna förutom i de fall då vi har en laglig grund för att behålla dem (t.ex. då vi har ett pågående kontraktsförhållande eller en pågående tvist).


4. Dina rättigheter


Följande rättigheter har du enligt gällande lagstiftning:


a. Rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi behandlar om dig;


b. Rätt att begära rättning, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter;


c. Rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter, t.ex. genom att invända mot vår legala grund för hanteringen av dina personuppgifter eller invända mot vår hantering p.g.a. intresseavvägning, allmänt intresse eller profilering, förutsatt att vi inte kan visa att våra intressen väger tyngre än ditt intresse att inte låta oss hantera dina personuppgifter, eller att vi har legitima skäl att behandla dina personuppgifter eller att behandlingen görs för att ställa juridiska anspråk;


d. Rätt till dataportabilitet;


e. Rätt att klaga hos Datainspektionen;


f. Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att inhämta, hantera och använda dina personuppgifter.

 


Om du önskar att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen skicka din undertecknade begäran till:

Bayer AB,
Att: Personuppgiftsansvarig,
Box 606,
169 26 Solna.
Eller kontaka oss via e-post.

Namn

Livslängd

Syfte

PHPSESSID

1 hour

PHP data storage identifier, set when using PHP session() method

UniqueID

6 months

The anonymous identification of a visit for statistical analysis in order to optimize the website. No personal data is collected.

WHGACE

1 day

Load balancer cookie to ensure correct website behaviour

EssureCookieOKse

28 days

This contains that the user has accapeted or not the cookie warning.


Uppdaterad: 2017. 02. 17. Copyright © Bayer AB